GDPR - Ochrana osobních údajů

P o u č e n í o z p r a c o v á n í m o s o b n í c h ú d a j ů :

Závodník bere na vědomí, že MELECHOV z.s., se sídlem Údolní 993, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 27048322 (dále jen „Organizátor závodu“) je oprávněn v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) jakožto správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje závodníka získané prostřednictvím online registračního formuláře (http://www.melechov.cz/triatlon-melechov-silnicni.html), Prezenčního lístku závodníka, a pořízené fotodokumentace ze závodu, a to v rozsahu jména, příjmení, data narození, města/oddílu, emailu, telefonického kontaktu, informace z pořízené fotodokumentace závodu, popřípadě dalších osobních údajů, které o závodníkovi Organizátor závodu v souvislosti s jeho registrací a/nebo účastí v závodě získá nebo které mu závodník poskytne. Účelem zpracování těchto osobních údajů je (1) řádné zajištění organizace závodu, včetně souvisejících činností vč. poskytování informací zasíláním emailových zpráv, sestavení a zveřejnění výsledkové listiny v místě závodu a na webu závodu, pořízení fotodokumentace ze závodu, (2) oprávněné zájmy Organizátora závodu dané zejm. zájmem na zajištění základních informací o závodnících účastnících se závodu pro případ budoucího řešení sporů souvisejících s organizací závodu (např. v důsledku uplatněného nároku na náhradu škody apod.); (3) plnění právních povinností Organizátora závodu vyplývajících ze závazných právních předpisů, a to vše po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů. Osobní údaje závodníka získané prostřednictvím online registračního formuláře budou zpracovány rovněž společností Digital Heads, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Vinohradská 2828/151, PSČ 130 00, IČO: 24664499, provozujícím službu Netquest.cz (dále jen „Zpracovatel“).

Ze závodu je pořizována fotodokumentace, která je následně uveřejněna na webových stránkách http://www.melechov.cz. V případě, že závodník nebude souhlasit s pořízením nebo uveřejněním konkrétního snímku zobrazující jeho osobu, sdělí tuto skutečnost buď přímo fotografovi pořizujícímu daný snímek, nebo Organizátorovi závodu, kteří zajistí výmaz příslušného snímku.

Závodník je oprávněn udělit Organizátorovi závodu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely zařazení závodníka do vyhodnocení Poháru Melechova pro příslušný rok a v takovém případě bude závodník do vyhodnocení Poháru Melechova zařazen. V rámci vyhodnocení Poháru Melechova Organizátor závodu vyhodnocuje výsledky závodníka z jednotlivých závodů zařazených do Poháru Melechova, jejichž seznam je uveden na webových stránkách http://www.melechov.cz, a to podle stanovených pravidel. V rámci tohoto vyhodnocení Organizátor závodu zpracovává osobní údaje závodníka, který k tomu dal souhlas, v rozsahu jeho jména, příjmení, roku narození, města/oddílu, a jednotlivých výsledků ze závodů, které jsou do Poháru Melechova zahrnuty. Vyhodnocení Poháru Melechova Organizátor závodu zveřejňuje na webových stránkách http://www.melechov.cz. Závodník není povinen souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vyhodnocení Poháru Melechova poskytnout, přičemž pokud souhlas neposkytne, nebude do vyhodnocení Poháru Melechova zahrnut. Závodník je rovněž oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat.

Závodník si je současně vědom, že Organizátor závodu je v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněn v budoucnu využít jeho osobní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, zejména pro účely zaslání pozvánky na budoucí ročníky závodu, a je srozuměn, že zasílání těchto obchodních sdělení může kdykoliv odvolat.

Dále závodník bere na vědomí, že má vůči Organizátorovi závodu právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů závodníka je narušena ochrana jeho osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, (v) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (vi) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vii) na omezení zpracování osobních údajů, (viii) právo na přenositelnost údajů a (ix) právo vznést námitku, po níž Organizátor závodu zpracování osobních údajů závodníka ukončí, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami závodníka, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.